FİZİBİLİTE RAPORLARI

OSB Fizibilite Etüdleri Danışmanlığı 

KAPSAM: Yapılacak olan yatırımın sadece maddi imkanların seferber edilerek sonuca ulaşması yeterli olmayacak aksine büyük umutlar bağlanılarak kurulan tesisin başarısızlık risklerinin önceden belirlenmesi ve yatırımın karlılık oranlarının hesaplanarak yatırımın geri dönüşünün ne kadar süre içerisinde olacağı planlanarak yapılan yatırımın sonuçları analiz edilerek yatırımın yapılıp yapılmamasına karar verilmesi için fizibilite raporu hazırlanmalıdır. Çünkü yapılan yanlış yatırımlar sadece işletmenin para kaybetmesine neden olmaz ayrıca yatırımcının çalışma şevkini kıracaktır. Bu gibi olumsuzlukların ortadan kalkması için yatırım konusu tespiti yapıldıktan sonra fizibilite raporunun hazırlanması ve bunun ışığı altında yatırım yerinin, yatırım kapasitesinin, yatırım sermayesinin tespiti yapılmak sureti ile yatırıma başlanılmalı ve bu suretle yatırım hakkında proje başlangıcında net ve istikrarlı kararlar verilme imkanı doğacaktır. 


Yapılan yatırımın yanlış bir yatırım olmasının anlaşılması fizibilite raporunun yatırımcıya ne kadar büyük bir riskten kurtulduğunu gösterecektir. Fizibilite raporu hakkında lütfen bizi aramaktan çekinmeyin sektörel farklılıklar gözetmeksizin her sektörde detaylı projelendirme ve rapor hazırlanması işlemleri uzman kadromuz ile çok kısa sürede gerçekleşecektir.


Yapılabilirlik etüdü yatırımcının ne üreteceğini, nereye satacağını, nasıl üreteceğini, ne kadarlık bir yatırım yapacağını, yatırımı nereye yapacağını ve ne kazanacağını gösteren bir rapordur. Yapılabilirlik etüdleri, kesin yatırım kararının verilmesinden ve uygulama (kesin) projelerinin hazırlanmasından önce yapılan ve projelerin teknik, ticari, finansal, ekonomik, sosyal ve kurumsal yapılabilirliklerini analiz eden kapsamlı bir çalışmadır. Yaptığı yatırımın (ister kısmi, ister yeni ister komple yeni yatırım, ister yenileme, tevsi, modernizasyon vb. olsun)


* Ürün/hizmet olarak ne üreteceğini


* Nerede üretmesinin karlı olacağını


* Nereye satacağını


* Nasıl üreteceğini


* Ne kadarlık bir yatırım yapması gerektiğini


* Bu yatırımın kendini ne kadar sürede geri ödeyebileceğini Yatırımda, hangi fiili kapasite oranında kar’a geçeceğini 


daha en baştan bilmek isteyenler yapılabilirlik (fizibilite) etütleri yaptırmalıdırlar.


Bir fizibilite çalışmasında esas îtibâriyle beş ana konuda bilgiler toplanıp bir değerleme yapılmaya çalışılır.


1. Piyasa incelemesi: Üretilmesi düşünülen mal veya hizmetin çeşidini, özelliklerini, muhtemel satış fiyatını, hangi pazarlarda veya pazar dilimlerinde ne kadar satılabileceğini, satış dönemlerini, sağlayacağı ihracat, istihdam, katma değer gibi iktisadî faydaların neler olacağı değerlendirilir. Bu maksatla ayrıntılı piyasa araştırmalarına girişilir.


2. Kuruluş yeri incelemesi: Bir işletmenin iktisadî ve sosyal bakımdan mâliyetinin en az; buna karşılık sağlayacağı faydaların en fazla olması esastır. Bu maksatla, yatırım için en uygun yerin belirlenmesine ihtiyaç duyulur. Hammadde, enerji, işgücü, pazara yakınlık, tabiî şartlar, ulaşım imkanları, gelişme potansiyeli ve daha birçok faktör dikkate alınarak en rasyonel kuruluş yeri tâyine çalışılır.


3. Mâlî inceleme: Fizibilite etüdünün bu bölümünde yatırımın toplam mâliyeti, sâbit ve değişir giderlerinin yapısı, işletme sermâyesi ihtiyaçları, aylar ve yıllar îtibâriyle nakit akışları ve finansman programı, üretime geçtikten sonra nakit akışları, başabaş üretim miktarları ve yatırımın kâra geçiş zamanı gibi hususlar değerlendirilir.


4. Teknolojik inceleme: Üretimde kullanılacak teknik ve teknolojiler ile, alternatif üretim teknikleri ve her tekniğe göre ortaya çıkacak ham ve yardımcı madde ihtiyaçları, bunların gerektirdiği makina ve teçhizât ile, bunlara âit girdi-çıktı analizleri, yerleşme planı, inşaat ve montaj işlerinin nasıl yapılacağı, tedârik kaynakları, istihdam edilecek personelin miktar ve özellikleri gibi hususlar bu bölümde değerlendirilir.


5. Hukukî inceleme: Yatırım projesinin hazırlanma safhasından kuruluş yerinin seçimi, yatırımın gerçekleştirilmesi, işletmenin faaliyete geçip malların pazarlanmasına kadar uyulması gereken kânun, tüzük ve yönetmelikler, yatırım üzerinde yapacağı muhtemel etkiler ve getireceği fırsatlar bakımından değerlendirilir.


Başlıca bu bölümlerden meydana gelen fizibilite etüdü ardından sonuç olumlu (yapılabilir) bulunursa, yatırım için bir ön proje hazırlanır. Daha sonra, kesin proje hâline getirilecek uygulamaya geçilir


AMAÇ: Fizibilite raporu en kısa anlatımı ile "yapılan bir işin sonuçlarının önceden bilinmesi" dir. bu noktadan yola çıkılarak detaylı bir anlatıma girilecek olunursa fizibilite raporu yapılan yatırımın projenin başlangıç safhasından itibaren tüm olasılıkların hesaplanarak riskler, satış potansiyeli, müşteri potansiyeli ve yaklaşık maliyetlerin hesaplanması sonucunun raporlanmasıdır.